วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา


          เทคโนโลยีการศึกษา (อังกฤษ: Educational Technology) เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เอาวิชาการต่างๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษา เป็นคำที่มาจากคำสองคำ คือ เทคโนโลยี ที่มีความหมายว่า เป็นศาสตร์แห่งวิธีการ ซึ่งมิได้มีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่งเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง วัสดุและวิธีการด้วย เมื่อมาเชื่อมกับคำว่า การศึกษา เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายว่า การประยุกต์เครื่องมือ วัสดุและวิธีการไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

นางสาวกมลพร  แซ่ตั้น (นก)
ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่ที่ 2
รหัสนักศึกษา 554188043
เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2536
จังหวัดราชบุรี
คติประจำใจ: ทิ้งอดีต อยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคต

นางสาวศิริวรรณ  อุ่นกล่อม (กวาง)
ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่ที่ 2
รหัสนักศึกษา 554188062
เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2535
จังหวัดตาก
คติประจำใจ: อย่าเดินตามรอยเท้่าคนอื่น แล้วจะไม่มีรอยเท้าของตนเอง